stin-logo

Geared towards an excellent Research Institute

Innovation Starts Here

ศูนย์วิจัยและนวัตกรรม สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

ประชาสัมพันธ์

บริการข่าวประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับผลงานวิจัย นโยบาย แหล่งทุนวิจัยภายนอกที่เกี่ยวข้อง

จริยธรรมงานวิจัย

ข้อมูลและรายละเอียดการยื่นขอเสนอพิจารณารับรองจริยธรรมวิจัย

ทุนวิจัย

ข้อมูลและรายละเอียดทุนสนับสนุนงานวิจัยของสถาบันฯ

Vision of the center

Proactive Humanity Innovative Outstanding

วิสัยทัศน์ของศูนย์วิจัยและนวัตกรรม คือการให้การสนับสนุนนักวิจัยในสถาบันด้วยความทันสมัย

แผนยุทธศาสตร์ปี 2561 - 2565

มุ่งสู่การเป็นสถาบันการพยาบาลชั้นสูงที่มีผลผลิตทางวิชาการ นวัตกรรมที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ มุ่งเน้นการผลิตพยาบาลให้เป็นนักปฏิบัติเชิงรุก บนพื้นฐานมนุษยธรรม โดดเด่นในด้านผู้สูงอายุผู้ด้อยโอกาส และผู้ประสบสาธารณภัย
ดร.ธัญธิตา วิสัยจร
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและนวัตกรรม

ผลงานวิจัยและนักวิจัยดีเด่น

News

Research Network

ติดต่อเรา

ที่อยู่

183 ถนนพระรามที่ 4 กทม. 10330

ติดต่อเรา

Phone : + 1 800 755 60 20

Email : contacts@company.com

เวลาทำการ

MON-FRI 08:30 – 16:30