stin-logo

Geared towards an excellent Research Institute

Innovation Starts Here

ศูนย์วิจัยและนวัตกรรม สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

ประชาสัมพันธ์

บริการข่าวประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับผลงานวิจัย นโยบาย แหล่งทุนวิจัยภายนอกที่เกี่ยวข้อง

จริยธรรมงานวิจัย

ข้อมูลและรายละเอียดการยื่นขอเสนอพิจารณารับรองจริยธรรมวิจัย

ทุนวิจัย

ข้อมูลและรายละเอียดทุนสนับสนุนงานวิจัยของสถาบันฯ

Vision of the center

Proactive Humanity Innovative Outstanding

วิสัยทัศน์ของศูนย์วิจัยและนวัตกรรม คือการให้การสนับสนุนนักวิจัยในสถาบันด้วยความทันสมัย

แผนยุทธศาสตร์ปี 2561 - 2565

ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเป็นส่วนงานที่บริหารจัดการงานวิจัยและนวัตกรรมให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรสถาบันเพื่อพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติและนาไปสู่การใช้ประโยชน์ได้ ตลอดจนสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกเพื่อผลิตงานวิจัยและนวัตกรรมร่วมกันอันจะนำไปสู่การพัฒนาสถาบันให้บรรลุเป้าหมายต่อไป
ดร.ธัญธิตา วิสัยจร
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและนวัตกรรม

ผลงานวิจัยล่าสุด

ปัจจัยทำนายผลการสอบความรู้เพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ของ บัณฑิตพยาบาล สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

Predictor of Nursing License Examination of Bachelor Graduates of Srisavarindhira Thai Red Cross Institute of Nursing in 2017 Thai Red…

รูปแบบการพัฒนาการกํากับตนเองในการฝึกทักษะปฏิบัติก่อนการเรียนรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ์ 1 ของนักศึกษาพยาบาล สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

Developing Self-Regulation Model of Pre-Service Skills Training in Practicuum in Family Nursing and Midwifery I course of Nursing Students in…

News

RESEARCH AREA

Research Area Geriatric Nursing Vulnerable Group Tobacco Health Promotion Disaster nursing Quality Assurance Education/ Instruction Health Workforce Women’ Health Health System Health Care Economic Quality of Life

ศูนย์วิจัยและนวัตกรรม

RESEARCH & INNOVATION CENTER​ Previous Next บุคลากรศูนย์วิจัยและนวัตกรรม ” ส่งเสริม และสนับสนุน ด้านงานวิจัยและนวัตกรรมอย่างสร้างสรรค์ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ” ดร.ธัญธิตา วิสัยจร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและนวัตกรรม ” รับฟัง พัฒนา เท่าเทียม ” นพดล คุณอนันทวาณิช หัวหน้าฝ่ายวิจัยและบริการวิชากร ” ยินดีให้บริการอย่างเต็มที่ถ้าไม่ขัดกับกฎเกณฑ์ ” อริยา บดีธร หัวหน้าหน่วยวิจัยและงานวิชาการ ” ทำทุกอย่างให้เต็มที่ เท่าที่ความสามารถเรามี ” รุจจิรา วิทยาขาว เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและนวัตกรรม ” ถึงจะไม่ใช่หมอ แต่ก็พร้อมจะช่วยเธอ ” สมฤทัย ไชยอักษร เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและนวัตกรรม ” มีอะไรให้โทรหา ถึงเป็นแค่ที่ปรึกษาก็ยอม ” พิมพ์พิลาศ ศรีสุธน เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและนวัตกรรม CONTACT ศูนย์วิจัยและนวัตกรรม สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย…

คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยและการจัดประชุมงานวิชาการด้านการวิจัย

ที่ปรึกษา ศ.นพ.วิจารณ์  พานิช นพ.สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ ผศ.ดร.หม่อมราชวงศ์ กัลยา  ติงศภัทิย์ อธิการบดีสถาบัน รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ประธานคณะกรรมการ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและนวัตกรรม กรรมการ ผศ.ทพ.ดร.วีระศักดิ์ พุทธาศรี ผศ.ดร.รสสุคนธ์ วาริทสกุล   ทพ.จเร วิชาไทย   ผศ.ดร.ชญาภรณ์ ตีวารี   รศ.ดร.คมกฤต เล็กสกุล   อ.ดร.ศรารินทร์ พิทธยะพงษ์ กรรมการและเลขานุการ หัวหน้าฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ   ผู้ช่วยเลขานุการ หัวหน้าหน่วยวิจัยและงานวิชาการ  

Research Network

ติดต่อเรา

ที่อยู่

ศูนย์วิจัยและนวัตกรรม
สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
1873 ถนนพระรามที่ 4 ปทุมวัน
กทม. 10330

ติดต่อเรา

Phone : 02 256 4092 ต่อ 1148

Email : research@stin.ac.th

เวลาทำการ

MON-FRI 08:30 – 16:30