แหล่งรวมข้อมูลจริยธรรมงานวิจัย

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน

ประธานคณะกรรมการ

รศ.นพ.ปรีดา ทัศนประดิษฐ

รองประธาน

รศ.ดร.จอนผะจง เพ็งจาด

กรรมการ

ผศ.ดร.สมพิศ ใยสุ่น​

กรรมการ​

ผศ.ดร.ปณิชา บุญสวัสดิ์​

เลขานุการ

อ.ดร.สุจรรยา โลหาชีวะ

กรรมการ​

ผศ.ดร.นันทกา สวัสดิพานิช

กรรมการ​

อ.ดร.ชยนุช ไชยรัตนะ

กรรมการ

รศ.ดร.นพวรรณ เปียซื่อ​

กรรมการ​

ผศ.ดร.ปณิชา บุญสวัสดิ์​

กรรมการ

คุณพชร สุรพัฒน์

วิธีดำเนินการมาตรฐานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน

แบบฟอร์มจริยธรรม

แบบฟอร์มการชำระเงินค่าธรรมเนียมการพิจารณาโครงการวิจัยที่เสนอขอรับการรับรองจริยธรรมการวิจัย จากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน สำหรับบุคลากรภายนอกสถาบัน

แบบฟอร์มการชำระเงินค่าธรรมเนียมการพิจารณาโครงการวิจัยที่เสนอขอรับการรับรองจริยธรรมการวิจัย จากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน สำหรับบุคลากรภายนอกสถาบัน

แบบฟอร์มการชำระเงินค่าธรรมเนียมการพิจารณาโครงการวิจัยที่เสนอขอรับการรับรองจริยธรรมการวิจัย จากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน สำหรับบุคลากรสังกัดสถาบัน

แบบฟอร์มการชำระเงินค่าธรรมเนียมการพิจารณาโครงการวิจัยที่เสนอขอรับการรับรองจริยธรรมการวิจัย จากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน สำหรับบุคลากรสังกัดสถาบัน

แบบรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากโครงการวิจัยที่ได้รับการรับรอง (Adverse Event Report) จากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน

แบบรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากโครงการวิจัยที่ได้รับการรับรอง (Adverse Event Report) จากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน

แบบเสนอขอรับการทบทวนพิจารณาส่วนแก้ไขเพิ่มเติมโครงการวิจัย (Protocol Amendment) จากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน

แบบเสนอขอรับการทบทวนพิจารณาส่วนแก้ไขเพิ่มเติมโครงการวิจัย (Protocol Amendment) จากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน

แบบรายงานความก้าวหน้าในการเก็บข้อมูลสำหรับโครงการวิจัยที่ได้รับการรับรอง จากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน

แบบรายงานความก้าวหน้าในการเก็บข้อมูลสำหรับโครงการวิจัยที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน

เอกสารแสดงความยินยอมเข้าร่วมการวิจัยโดยได้รับการบอกกล่าวและเต็มใจ (Informed Consent Form) กรณีที่อาสาสมัครวิจัยเป็นบุคคลอ่อนด้อยในความสามารถการตัดสินใจด้วยตนเอง

เอกสารแสดงความยินยอมเข้าร่วมการวิจัยโดยได้รับการบอกกล่าวและเต็มใจ (Informed Consent Form) กรณีที่อาสาสมัครวิจัยเป็นบุคคลอ่อนด้อยในความสามารถการตัดสินใจด้วยตนเอง

เอกสารแสดงความยินยอมเข้าร่วมการวิจัยโดยได้รับการบอกกล่าวและเต็มใจ (Informed Consent Form) กรณีที่อาสาสมัครวิจัยยังไม่บรรลุนิติภาวะ

เอกสารแสดงความยินยอมเข้าร่วมการวิจัยโดยได้รับการบอกกล่าวและเต็มใจ (Informed Consent Form) กรณีที่อาสาสมัครวิจัยยังไม่บรรลุนิติภาวะ

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานจริยธรรมการวิจัยในคน

นางสาวสมฤทัย ไชยอักษร นักจัดการงานวิจัย
e mail : somruethai.c@stin.ac.th เบอร์โทรติดต่อ 1148