ทุนสนับสนุนการวิจัย

ทุนวิจัย

ทุนสนับสนุนการทำวิจัยและนวัตกรรม สถาบันการพยาบาล ศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

ทุนส่งเสริมหัวหน้าโครงการวิจัยรุ่นใหม่

ทุนส่งเสริมหัวหน้าโครงการวิจัยและนวัตกรรมรุ่นใหม่ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

ทุนภายนอกสถาบัน

ทุนสนับสนุนการทำวิจัยและนวัตกรรมภายนอกสถาบัน

Research Funding News

Read More 

แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับทุนสนับสนุนการวิจัย

แบบฟอร์มการเสนอขอรับการพิจารณารอบ Concept

แบบฟอร์มการเสนอขอรับการพิจารณารอบ Full Proposal

บันทึกขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากกองทุนวิจัยและพัฒนา สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

บันทึกขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากกองทุนวิจัยและพัฒนา สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้า / ปิดโครงการวิจัย

ระเบียบ/ประกาศที่เกี่ยวกับทุนวิจัย

ประกาศสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เรื่อง การให้ทุนสนับสนุนการทำวิจัยและพัฒนานวัตกรรมประจำปีงบประมาณ 2563

ประกาศสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เรื่อง การให้ทุนสนับสนุนการทำวิจัยและพัฒนานวัตกรรมประจำปีงบประมาณ 2563

ประกาศสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เรื่อง การให้ทุนส่งเสริมหัวหน้าโครงการวิจัยและนวัตกรรมรุ่นใหม่ พ.ศ. 2563

ประกาศสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เรื่อง การให้ทุนส่งเสริมหัวหน้าโครงการวิจัยและนวัตกรรมรุ่นใหม่ พ.ศ. 2563

ประกาศสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เรื่อง รายนามผู้ทรงคุณวุฒิในการพัฒนาการวิจัย

ประกาศสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เรื่อง รายนามผู้ทรงคุณวุฒิในการพัฒนาการวิจัย

ประกาศสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสนับสนุนโครงการให้คำปรึกษาเพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยหรือแผนงานวิจัยและสถิติการวิจัย พ.ศ. 2562

ประกาศสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสนับสนุนโครงการให้คำปรึกษาเพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยหรือแผนงานวิจัยและสถิติการวิจัย พ.ศ. 2562

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบทุนวิจัยภายในและภายนอก

นางสาวสมฤทัย ไชยอักษร นักจัดการงานวิจัย
e mail : somruethai.c@stin.ac.th เบอร์โทรติดต่อ 1148

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบทุนส่งเสริมหัวหน้าโครงการวิจัยรุ่นใหม่

นางสาวพิมพิลาส ศรีสุธน นักวิชาการศึกษา
e mail : pimpilad.s@stin.ac.th เบอร์โทรติดต่อ 1148