ที่ปรึกษา

ทพ.จเร วิชาไทย

อธิการบดีสถาบัน

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

ประธานกรรมการ

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและนวัตกรรม

5552FCDD-CEBD-4F41-9DBE-ABB94FE1FCD1

รศ.ดร.สายพิณ เกษมกิจวัฒนา

E28CAC92-F00C-4626-A3ED-694BE883787D

ศ.ดร.วิพรรณ ประจวบเหมาะ

7870DFA1-A706-4D44-9E3D-EAAF7F437D08

ผศ.ดร.ประภาพร จินันทุยา

ผศ.โรส ภักดีโต

อ.ดร.อัญชลี ชูติธร

อ.ดร.พรพิมล อาภาสกุล

อ.ดร.ม.ล.อาบกนก ทองแถม

อ.ศิริยุพา นันสุนานนท์

นางสุพร สันติกุล

หัวหน้าหน่วยการเงินและบัญชี

กรรมการและเลขานุการ

หัวหน้าฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

ผู้ช่วยเลขานุการ

เจ้าหน้าที่หน่วยวิจัยและงานวิชาการ

ผู้ช่วยเลขานุการ

เจ้าหน้าที่หน่วยวิจัยและงานวิชาการ