ที่ปรึกษา

ศ.นพ.วิจารณ์
พานิช

นพ.สุวิทย์
วิบุลผลประเสริฐ

ผศ.ดร.ม.ร.ว.กัลยา
ติงศภัทิย์

อธิการบดีสถาบัน

.

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

ประธานคณะกรรมการ

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและนวัตกรรม

ผศ.ทพ.ดร.วีระศักดิ์
พุทธาศรี

ทพ.จเร วิชาไทย

รศ.ดร.คมกฤต
เล็กสกุล

ผศ.ดร.รสสุคนธ์
วาริทสกุล

ผศ.ดร.ชญาภรณ์
ตีวารี

อ.ดร.ศรารินทร์
พิทธยะพงษ์

กรรมการและเลขานุการ

หัวหน้าฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

ผู้ช่วยเลขานุการ

หัวหน้าหน่วยวิจัยและงานวิชาการ