................. RESEARCH & INNOVATION CENTER ​.................

บุคลากรศูนย์วิจัยและนวัตกรรม

ดร.วรา สุวรรณสินธุ์

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและนวัตกรรม

รับฟัง พัฒนา เท่าเทียม

นพดล คุณอนันทวณิช

หัวหน้าฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

ยินดีให้บริการอย่างเต็มที่ถ้าไม่ขัดกับกฏเกณฑ์

อริยา บดีธร

หัวหน้าหน่วยวิจัยและวิชาการ

ทำทุกอย่างให้เต็มที่ เท่าที่ความสามารถเรามี

รุจจิรา วิทยาขาว

เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและนวัตกรรม

ถึงจะไม่ใช่หมอ แต่ก็พร้อมช่วยเธอ

สมฤทัย ไชยอักษร

เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและนวัตกรรม

มีอะไรให้โทรหา ถึงเป็นแค่ที่ปรึกษาก็ยอม

พิมพ์พิลาส ศรีสุธน

เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและนวัตกรรม

ศูนย์วิจัยและนวัตกรรม

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

Phone : 02 256 4092 ต่อ 1148

Email : research@stin.ac.th