stin-logo

Geared towards an excellent Research Institute

Innovation Starts Here

ศูนย์วิจัยและนวัตกรรม สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

ประชาสัมพันธ์

บริการข่าวประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับผลงานวิจัย นโยบาย แหล่งทุนวิจัยภายนอกที่เกี่ยวข้อง

จริยธรรมงานวิจัย

ข้อมูลและรายละเอียดการยื่นขอเสนอพิจารณา
รับรองจริยธรรมวิจัย

ทุนวิจัย

ข้อมูลและรายละเอียดทุนสนับสนุนงานวิจัยของสถาบันฯ

Vision of the center

Proactive Humanity Innovative Outstanding

วิสัยทัศน์ของศูนย์วิจัยและนวัตกรรม คือการให้การสนับสนุนนักวิจัยในสถาบันด้วยความทันสมัย

แผนยุทธศาสตร์ปี 2561 - 2565

ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเป็นส่วนงานที่บริหารจัดการงานวิจัยและนวัตกรรมให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรสถาบันเพื่อพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติและนำไปสู่การใช้ประโยชน์ได้ ตลอดจนสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกเพื่อผลิตงานวิจัยและนวัตกรรมร่วมกันอันจะนำไปสู่การพัฒนาสถาบันให้บรรลุเป้าหมายต่อไป
ดร.ธัญธิตา วิสัยจร
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและนวัตกรรม

ผลงานวิจัยล่าสุด

ทัศนคติต่อวิชาชีพการพยาบาล พฤติกรรมจริยธรรมในการปฏิบัติการพยาบาล และการรับรู้ สมรรถนะหลักขององค์กรในพยาบาลที่สาเร็จการศึกษาใหม่*

Attitude towards Nursing Profession, Ethical Behaviors in Nursing Practiceand Perception on Core Competencies of Newly Graduated Nurses Journal of Thailand…

News

ขอประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนรอบเดือนธันวาคม

ขอเชิญนักวิจัยที่สนใจขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย ยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุน “รอบเดือนธันวาคม” ภายในวันที่ 5 ธ.ค. 64

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเชิญร่วมงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564 (Thailand Research Expo 2021) “วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน”

ระหว่างวันที่ 22 – 26 พฤศจิกายน 2564 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

ความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

Mental health literacy and quality of life among patients with stroke เชียงใหม่เวชสาร Vol. 60 No. 1 (2021): January-March วชิรา โพธิ์ใส, ราตรี บุญชู, ดวงกมล วัตราดุลย์, คุณัสปกรณ์ มัคคัปผลานนท์ และ ปราโมทย์ ถ่างกระโทก Abstract วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง และเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง วิธีการ การศึกษาเชิงพรรณนาแบบภาคตัดขวาง ในกลุ่มตัวอย่างผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่ได้รับการคัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง จำนวน 150 ราย ณ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล ประกอบด้วย 1) แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปและข้อมูลทางคลินิก 2) แบบประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพจิต มีค่าสัมประสิทธิ์ครอนบาคแอลฟาเท่ากับ 0.92 และ 3) แบบวัดคุณภาพชีวิตเฉพาะผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ฉบับภาษาไทย มีค่าสัมประสิทธิ์ครอนบาคแอลฟาเท่ากับ 0.96…

ความชุกของภาวะความสามารถของสมองบกพร่องในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง : การวิเคราะห์ข้อมูลทุติยภูมิ

Prevalence of cognitive impairment in patients with stroke: secondary data analysis เวชสารแทพย์ทหารบก Vol. 74 No. 1 (2564): January-March 2021  ปราโมทย์ ถ่างกระโทก  วชิรา โพธิ์ใส ราตรี บุญชู และ ดวงกมล วัตราดุลย์ บทคัดย่อ   บทนำ ความสามารถของสมองบกพร่องเป็นภาวะที่พบได้บ่อยในผู้ป่วยที่รอดชีวิตจากโรคหลอดเลือดสมอง ความชุกของภาวะความสามารถของสมองบกพร่องในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองมีความแตกต่างกันในแต่ละประเทศ  วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความชุกของภาวะความสามารถของสมองบกพร่องในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง  วิธีการ การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิเคราะห์ข้อมูล ทุติยภูมิจากโครงการวิจัยเรื่อง ความรอบรู ้ด้านสุขภาพจิตและความผิดปกติทางจิตของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงพรรณนาแบบภาคตัดขวาง กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 180 ราย เก็บข้อมูลโดยใช้แบบทดสอบสมรรถภาพสมองของไทย ใช้สถิติ Logistic Regression Analysis ในการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อภาวะความสามารถของสมองบกพร่อง  ผลการศึกษา ความชุกของภาวะความสามารถของสมองบกพร่องในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ร้อยละ 17.22 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดภาวะความสามารถของสมองบกพร่องในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ…

ทัศนคติต่อวิชาชีพการพยาบาล พฤติกรรมจริยธรรมในการปฏิบัติการพยาบาล และการรับรู้ สมรรถนะหลักขององค์กรในพยาบาลที่สาเร็จการศึกษาใหม่*

Attitude towards Nursing Profession, Ethical Behaviors in Nursing Practiceand Perception on Core Competencies of Newly Graduated Nurses Journal of Thailand Nursing and Midwifery Council 2021; 36(3) 45-61 บุษบา เนติสารยาภากร, บุหงา ตโนภาส, เอื้องพร เผ่าเจริญ   บทคัดย่อ   วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษา 1) ทัศนคติต่อวิชาชีพการพยาบาล พฤติกรรมจริยธรรมในการปฏิบัติการพยาบาล และการรับรู้สมรรถนะหลักขององค์กรในพยาบาลที่สำเร็จการศึกษาใหม่ 2) ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติต่อวิชาชีพการ พยาบาล กับพฤติกรรมจริยธรรมในการปฏิบัติการพยาบาลในพยาบาลที่สำเร็จการศึกษาใหม่ 3) ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติต่อวิชาชีพการพยาบาล กับการรับรู้สมรรถนะหลักขององค์กรในพยาบาลที่สำเร็จการศึกษาใหม่ 4) เปรียบเทียบความแตกต่างของพฤติกรรมจริยธรรมในการปฏิบัติการพยาบาล และการรับรู้สมรรถนะหลักขององค์กรในพยาบาลที่สำเร็จการศึกษาใหม่ ระหว่างกลุ่มพยาบาลที่สำเร็จการศึกษาใหม่ พยาบาลพี่เลี้ยง และหัวหน้าหอผู้ป่วย    รูปแบบการวิจัย:…

การสำรวจระดับประเทศด้านระบบกลไกจริยธรรมขององค์กรพยาบาลตามการรับรู้ของหัวหน้าพยาบาล

A National Survey of Ethics System and Mechanisms in Nursing Organisations as Perceived by Nursing Directors in Thailand วารสารสภาการพยาบาล Vol. 36 No. 03 (2021): กรกฎาคม-กันยายน 2564 ทัศนา บุญทอง,  อรัญญา เชาวลิต,  ศิริพร ขัมภลิขิต, ทัศนีย์ นะแส, สุรีพร ธนศิลป์, กนกวรรณ สุวรรณปฏิกรณ์,พรรณทิพา เวชรังษี,  บุษบา เนติสารยาภากร,สุนทราวดี เธียรพิเชฐ, เสาวรส จันทมาศ Abstract       วัตถุประสงค์การวิจัย: เพื่อศึกษาองค์ประกอบของระบบและกลไกจริยธรรมขององค์กรพยาบาลในประเทศไทยกิจกรรมส่งเสริมพฤติกรรมจริยธรรมและพัฒนาทักษะการตัดสินใจเชิงจริยธรรมและเปรียบเทียบปัจจัยส่งเสริมปัจจัยที่เป็นอุปสรรคและความต้องการการสนับสนุนในการพัฒนาระบบและกลไกจริยธรรมขององค์กรพยาบาล     การออกแบบการวิจัย: การวิจัยเชิงสำรวจระดับประเทศ     การดำเนินการวิจัย: กลุ่มตัวอย่างเป็นหัวหน้าพยาบาล/ผู้แทน 480 คน ในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย…

Research Network

ติดต่อเรา

ที่อยู่

ศูนย์วิจัยและนวัตกรรม
สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
1873 ถนนพระรามที่ 4 ปทุมวัน
กทม. 10330

ติดต่อเรา

Phone : 02 256 4092 ต่อ 1148

Email : research@stin.ac.th

เวลาทำการ

MON-FRI 08:30 – 16:30