stin-logo

Geared towards an excellent Research Institute

Innovation Starts Here

ศูนย์วิจัยและนวัตกรรม สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

ประชาสัมพันธ์

บริการข่าวประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับผลงานวิจัย นโยบาย แหล่งทุนวิจัยภายนอกที่เกี่ยวข้อง

จริยธรรมงานวิจัย

ข้อมูลและรายละเอียดการยื่นขอเสนอพิจารณา
รับรองจริยธรรมวิจัย

ทุนวิจัย

ข้อมูลและรายละเอียดทุนสนับสนุนงานวิจัยของสถาบันฯ

Vision of the center

Proactive Humanity Innovative Outstanding

วิสัยทัศน์ของศูนย์วิจัยและนวัตกรรม คือการให้การสนับสนุนนักวิจัยในสถาบันด้วยความทันสมัย

แผนยุทธศาสตร์ปี 2561 - 2565

ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเป็นส่วนงานที่บริหารจัดการงานวิจัยและนวัตกรรมให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรสถาบันเพื่อพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติและนำไปสู่การใช้ประโยชน์ได้ ตลอดจนสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกเพื่อผลิตงานวิจัยและนวัตกรรมร่วมกันอันจะนำไปสู่การพัฒนาสถาบันให้บรรลุเป้าหมายต่อไป
ดร.ธัญธิตา วิสัยจร
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและนวัตกรรม

ผลงานวิจัยล่าสุด

ปัจจัยทำนายผลการสอบความรู้เพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล และการผดุงครรภ์ของบัณฑิตพยาบาล สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ปีการศึกษา 2560

Predictor of Nursing License Examination of Bachelor Graduates of Srisavarindhira Thai Red Cross Institute of Nursing in 2017 วารสารพยาบาลสภากาชาดไทย ปีที่…

การจัดการด้านสุขภาพในศูนย์พักพิงชั่วคราวสำหรับสภากาชาดไทย

Health Care Management in Temporary Shelter for The Thai Red Cross Society วารสารพยาบาลสภากาชาดไทยปีที่ 12 ฉ.2ก.ค.-ธ.ค. 62วารสารพยาบาลสภากาชาดไทยปีที่ 12 ฉ.2ก.ค.-ธ.ค. 62วารสารพยาบาลสภากาชาดไทย ปีที่…

รูปแบบการพัฒนาการกำกับตนเองในการฝึกทักษะปฏิบัติก่อนการเรียนรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ์ 1 ของสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

Developing Self-Regulation Model of Pre-Service Skills Training in Practicuum in Family Nursing and Midwifery I course of Nursing Students in…

News

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2564 สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรุณยุพา รอยกุลเจริญ อธิการบดี และ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย
อธิการบดี ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

สกสว. ขอความร่วมมืออ้างอิงกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

สกสว. ขอความร่วมมือจากหน่วยงานทั้งหมดที่ได้รับงบประมาณจากกองทุนส่งเสริม ววน. อ้างอิงชื่อ กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือกองทุนส่งเสริม ววน. ทุกครั้งที่จัดการกิจกรรม

กิจกรรมจัดทำ Research mapping

เมื่อวันที่ 1-2 เมษายน 2564 ดร.ธัญธิตา วิสัยจร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและนวัตกรรม
ได้จัดกิจกรรมทำ Research mapping ณ ห้อง LIB 201 อาคารสิรินธรานุสรณ์ฯ
เวลา 08.30-16.30

ขอประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนรอบเดือนเมษายน

ขอเชิญนักวิจัยที่สนใจขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย ยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุน รอบเดือนเมษายน ภายในวันที่ 5 เม.ย. 64 นักวิจัยที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม และดาวน์โหลดแบบเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับพิจารณาจัดสรรทุน ได้ที่ http://bit.do/fHPtM

ขอแสดงความยินดี

วันที่ 26 มีนาคม 2564 ดร.ธัญธิตา วิสัยจร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและนวัตกรรม ผศ.ดร.รสสุคนธ์ วาริทสกุล หัวหน้าสาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ และ ผศ.โรส ภักดีโต มอบดอกไม้แสดงความยินดีแก่อาจารย์ ดร.ไพรินทร์ พัสดุ ที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย จากสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2564

กิจกรรมประกวดผลงานนวัตกรรมติดดาวของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2563

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2564 สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ได้จัดประชุมเพื่อประกวดผลงานนวัตกรรมติดดาวของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3 ณ ห้องประชุม 910 อาคารสิรินธรานุสรณ์ฯ เวลา 13.30-17.00 น.

Research Network

ติดต่อเรา

ที่อยู่

ศูนย์วิจัยและนวัตกรรม
สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
1873 ถนนพระรามที่ 4 ปทุมวัน
กทม. 10330

ติดต่อเรา

Phone : 02 256 4092 ต่อ 1148

Email : research@stin.ac.th

เวลาทำการ

MON-FRI 08:30 – 16:30