การประชุมวิชาการ “การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน และการพยาบาล”

By somruethai.c

วันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมสีลมบอลรูม (ชั้นใต้ดิน) โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ กรุงเทพ สีลม Previous Next

RESEARCH AREA

By somruethai.c

Research Area Geriatric Nursing Vulnerable Group Tobacco Health Promotion Disaster nursing Quality Assurance Education/ Instruction Health Workforce Women’ Health Health System Health Care Economic Quality of Life

ศูนย์วิจัยและนวัตกรรม

By somruethai.c

RESEARCH & INNOVATION CENTER​ บุคลากรศูนย์วิจัยและนวัตกรรม ส่งเสริมและสนับสนุนด้านงานวิจัยและนวัตกรรมอย่างสร้างสรรค์ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ดร.ธัญธิตา วิสัยจร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและนวัตกรรม รับฟัง พัฒนา เท่าเทียม นพดล คุณอนันทวานิช หัวหน้าฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ยินดีให้บริการอย่างเต็มที่ถ้าไม่ขัดกับกฏเกณฑ์ อริยา บดีธร หัวหน้าหน่วยวิจัยและวิชาการ ทำทุกอย่างให้เต็มที่ เท่าที่ความสามารถเรามี รุจจิรา วิทยาขาว เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและนวัตกรรม ถึงจะไม่ใช่หมอ แต่ก็พร้อมช่วยเธอ สมฤทัย ไชยอักษร เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและนวัตกรรม มีอะไรให้โทรหา ถึงเป็นแค่ที่ปรึกษาก็ยอม พิมพ์พิลาศ ศรีสุธน เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและนวัตกรรม…

คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยและการจัดประชุมงานวิชาการด้านการวิจัย

By somruethai.c

ที่ปรึกษา ศ.นพ.วิจารณ์พานิช นพ.สุวิทย์วิบุลผลประเสริฐ ผศ.ดร.ม.ร.ว.กัลยาติงศภัทิย์ อธิการบดีสถาบัน . รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ประธานคณะกรรมการ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและนวัตกรรม ผศ.ทพ.ดร.วีระศักดิ์พุทธาศรี ทพ.จเร วิชาไทย รศ.ดร.คมกฤตเล็กสกุล ผศ.ดร.รสสุคนธ์วาริทสกุล ผศ.ดร.ชญาภรณ์ตีวารี อ.ดร.ศรารินทร์พิทธยะพงษ์ กรรมการและเลขานุการ หัวหน้าฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ผู้ช่วยเลขานุการ หัวหน้าหน่วยวิจัยและงานวิชาการ

คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรทุนสนับสนุนการทำวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

By somruethai.c

ที่ปรึกษา ทพ.จเร วิชาไทย อธิการบดีสถาบัน รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ประธานกรรมการ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและนวัตกรรม รศ.ดร.สายพิณ เกษมกิจวัฒนา ศ.ดร.วิพรรณ ประจวบเหมาะ ผศ.ดร.ประภาพร จินันทุยา ผศ.โรส ภักดีโต อ.ดร.อัญชลี ชูติธร อ.ดร.พรพิมล อาภาสกุล อ.ดร.ม.ล.อาบกนก ทองแถม อ.ศิริยุพา นันสุนานนท์ นางสุพร สันติกุล หัวหน้าหน่วยการเงินและบัญชี กรรมการและเลขานุการ หัวหน้าฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ผู้ช่วยเลขานุการ เจ้าหน้าที่หน่วยวิจัยและงานวิชาการ ผู้ช่วยเลขานุการ เจ้าหน้าที่หน่วยวิจัยและงานวิชาการ