คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยและการจัดประชุมงานวิชาการด้านการวิจัย

By somruethai.c

ที่ปรึกษา ศ.นพ.วิจารณ์พานิช นพ.สุวิทย์วิบุลผลประเสริฐ ผศ.ดร.ม.ร.ว.กัลยาติงศภัทิย์ อธิการบดีสถาบัน . รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ประธานคณะกรรมการ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและนวัตกรรม ผศ.ทพ.ดร.วีระศักดิ์พุทธาศรี ทพ.จเร วิชาไทย รศ.ดร.คมกฤตเล็กสกุล ผศ.ดร.รสสุคนธ์วาริทสกุล ผศ.ดร.ชญาภรณ์ตีวารี อ.ดร.ศรารินทร์พิทธยะพงษ์ กรรมการและเลขานุการ หัวหน้าฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ผู้ช่วยเลขานุการ หัวหน้าหน่วยวิจัยและงานวิชาการ

คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรทุนสนับสนุนการทำวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

By somruethai.c

ที่ปรึกษา ทพ.จเร วิชาไทย อธิการบดีสถาบัน รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ประธานกรรมการ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและนวัตกรรม รศ.ดร.สายพิณ เกษมกิจวัฒนา ศ.ดร.วิพรรณ ประจวบเหมาะ ผศ.ดร.ประภาพร จินันทุยา ผศ.โรส ภักดีโต อ.ดร.อัญชลี ชูติธร อ.ดร.พรพิมล อาภาสกุล อ.ดร.ม.ล.อาบกนก ทองแถม อ.ศิริยุพา นันสุนานนท์ นางสุพร สันติกุล หัวหน้าหน่วยการเงินและบัญชี กรรมการและเลขานุการ หัวหน้าฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ผู้ช่วยเลขานุการ เจ้าหน้าที่หน่วยวิจัยและงานวิชาการ ผู้ช่วยเลขานุการ เจ้าหน้าที่หน่วยวิจัยและงานวิชาการ