แบบฟอร์มการชำระเงินค่าธรรมเนียมการพิจารณาโครงการวิจัยที่เสนอขอรับการรับรองจริยธรรมการวิจัย จากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน สำหรับบุคลากรภายนอกสถาบัน

By somruethai.c

แบบฟอร์มการชำระเงินค่าธรรมเนียมการพิจารณาโครงการวิจัยที่เสนอขอรับการรับรองจริยธรรมการวิจัย จากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน สำหรับบุคลากรภายนอกสถาบัน

แบบฟอร์มการชำระเงินค่าธรรมเนียมการพิจารณาโครงการวิจัยที่เสนอขอรับการรับรองจริยธรรมการวิจัย จากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน สำหรับบุคลากรสังกัดสถาบัน

By somruethai.c

แบบฟอร์มการชำระเงินค่าธรรมเนียมการพิจารณาโครงการวิจัยที่เสนอขอรับการรับรองจริยธรรมการวิจัย จากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน สำหรับบุคลากรสังกัดสถาบัน

แบบรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากโครงการวิจัยที่ได้รับการรับรอง (Adverse Event Report) จากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน

By somruethai.c

แบบรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากโครงการวิจัยที่ได้รับการรับรอง (Adverse Event Report) จากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน

แบบเสนอขอรับการทบทวนพิจารณาส่วนแก้ไขเพิ่มเติมโครงการวิจัย (Protocol Amendment) จากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน

By somruethai.c

แบบเสนอขอรับการทบทวนพิจารณาส่วนแก้ไขเพิ่มเติมโครงการวิจัย (Protocol Amendment) จากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน